Translation of this document will be made available soon…

[1] Hüve
.ʿİzzetlü cebecibaşı aġa […] Nemçe çāsārı ṭarafına gönderilecek arslanlarun ʿarabaları
.pūşīdeligi içün mevcūd-ı cebeḫāneden yalñız iki ʿaded kilim viresiz. Fī 18 R[[ebiülahir]] sene 1131
[[? ?Signature?]]
.Vech-i meşrūḥ üzere ẕikr olunan iki ʿaded kilimi
.ḥālā cebecibaşı saʿādetlü muʿteber ve seyyid Meḥmed Aġa yedinden ber-mūceb-i fermān-ı şerīf
5 maḳbużı olmaġın temessük olmaḳ içün işbu maḥalle şerḥ virildi.
. Fī 19 R[ebiülahir] sene 1131
.El-faḳīr ʿAlī bin [? ?]
.bende-i Ḫudā ʿAlī 1123